Договір Оферти
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА ПРОДАЖ КВИТКІВ НА ЗАХІД (ПРОДАЖ КВИТКІВ НА САЙТІ)
ФОП Гасенко К.В. іменоване надалі «Виконавець», укладає цей Договір із будь-якою фізичною або юридичною особою, надалі - «Замовник». Даний Договір є договором приєднання й регламентує правовідносини Сторін відповідно до статті 634 та пунктом 2 статті 641 Цивільного Кодексу України.
1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ
1.1. Замовник — фізична або юридична особа, яка прийняла в повному обсязі й без винятків умови оферти (яка вчинила акцепт оферти).
1.2. Виконавець — Фізична особа-підприємець Гасенко Ксенія Володимирівна.
1.3. Інтернет-магазин — інтернет-сайт, який має адресу в мережі Інтернет http://health-factor.com.ua, який належить Виконавцю (далі — Сайт).
1.4. Замовлення — рішення Замовника придбати Квиток на Захід, яке оформлене в інтернет-магазині.
1.5. Захід — Конференція, яку організовує ФОП Гасенко К.В. або інша особа, в інтересах якої діє ФОП Гасенко К.В.. Інформація про Заходи розміщена на Сайті.
1.6. Квиток — електронний документ, що купується за плату, що засвідчує право на відвідування Заходів (вхідні квитки на або Конференцію).2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цієї оферти є продаж Замовнику квитка для відвідування конкретного Заходу із запропонованих в інтернет-магазині на умовах цієї Оферти.
2.2. Акцептом цієї Оферти визнається тільки вчинення Покупцем у сукупності таких дій:
— заповнення форми заявки на Сайті;
— оплата Замовлення в повному обсязі.
2.3. Акцепт Замовника є безумовним прийняттям Замовником умов цього договору.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. З моменту укладення цього договору надавати Замовнику шляхом направлення електронною поштою Квиток на Захід.
3.1.2. Інформувати Замовника про будь-які внесені зміни й доповнення щодо Заходу за допомогою розміщення інформації про зміни на Сайті.
3.1.3. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Замовника й не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами оферти.
3.2.2. Вдаватися до послуг третіх осіб для приймання платежів за Квитки.
3.2.3. В односторонньому порядку змінювати програму Заходу, розміщуючи відповідні зміни на Сайті.
3.2.4. Відключати і включати Сайт, проводити профілактичні роботи на сервері та іншому обладнанні, залученому в роботі Сайту в зручний час, інформуючи про це Замовників на Сайті.
3.2.5. Виконавець залишає за собою право невиконання Послуг у разі виникнення форс-мажорних ситуацій (пункт 6 цього Договору).
3.2.6. Виконавець залишає за собою право здійснювати розсилку інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів на контактні дані Замовника. Внесенням оплати (частини оплати) за цим Договором Замовник підтверджує згоду Замовника на отримання інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів про товари / роботи / послуги, пропонованих Виконавцем та / або контрагентами Виконавця, а також інформації, що уточнює раніше розіслані Виконавцем матеріали. Замовник підтверджує згоду Замовника на отримання від Виконавця (з будь-яких акаунтів, які перебувають у користуванні Виконавця) розсилок, електронних розсилок та інших розсилок (індивідуальних і масових), що здійснюються Виконавцем на свій розсуд для інформування про новини індустрії та / або рекламування товарів / робіт / послуг, пропонованих Виконавцем та / або контрагентами Виконавця.
3.3. Замовник зобов’язується:
3.3.1. До моменту укладення цього договору ознайомитися з умовами цього договору та вартістю квитків на Сайті.
3.3.2. Погодитися з умовами цієї Оферти.
3.3.3. Вибрати Квиток на Захід, який Замовник бажає придбати, з дотриманням передбачених на Сайті умов.
3.3.4. Вказувати правдиву інформацію про свої дані під час покупки Квитка. У разі, якщо Замовник відмовився надати необхідні дані, Виконавець має право відмовити в продажі квитка.
3.3.5. Самостійно перевірити дані замовлення перед оформленням Замовлення. Замовник несе повну відповідальність за правдивість інформації і правомірність вживання даних, використаних ним під час оформлення Замовлення.
3.3.6. Сплатити в повному обсязі вартість Замовлення відповідно до умов оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на конференції.
У разі потреби отримання підтверджувальних документів — звернутися до особи, яка безпосередньо прийняла платіж (до оператора з переказу грошових коштів або до того, хто здійснив приймання грошових коштів).
3.3.7. На вимогу представників ФОП Гасенко К.В. (особи з бейджом — «Організатор») або на вимогу співробітників сторонніх організацій, залучених ФОП Гасенко К.В., надавати документ, який засвідчує оплату Замовлення, під час отримання бейджа (квитка), який засвідчує дозвіл на прохід на Захід.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Оформити Замовлення на Сайті. Замовник визнає, що в разі використання сервісу Виконавця, він повною мірою й беззастережно приймає умови цієї Оферти незалежно від того, яким способом була здійснена купівля товару.
3.4.2. Вибирати спосіб оплати Замовлення із запропонованих на Сайті.
4. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ
4.1. Замовник може анулювати Квиток не пізніше ніж за 72 години до початку Заходу.
У разі анулювання Квитка, Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим самим засобом електронного платежу, яким було отримано платіж, і на ті самі реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого здійснювалася оплата Замовником.
4.2. У разі скасування Заходу Замовнику повертається повна вартість Квитків. Повернення вартості Квитків, проданих зі знижкою, здійснюється з урахуванням отриманих знижок.
У цьому разі Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим самим засобом електронного платежу, яким було отримано платіж, і на ті самі реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого здійснювалася оплата Замовником.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
5.1. Виконавець не несе відповідальність в разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, яка виникла через неправдивість, недостатність або несвоєчасність підтверджувальних відомостей, наданих Замовником, а також, які виникли внаслідок інших порушень умов цієї Оферти з боку Замовника.
5.2. Виконавець не несе відповідальності в разі невідвідування Замовником Заходу за обставинами, незалежних від Виконавця (організатора Заходу).
5.3. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність Заходу очікуванням Замовника і його суб’єктивним оцінюванням.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-яке особисте майно Відвідувача, яке було втрачене, пошкоджене або іншим чином повністю або частково втрачене на Заході. У зазначених випадках власник втраченого майна має право (на власний розсуд) звернутися з відповідними заявами до правоохоронних органів із метою встановлення істини та притягнення до відповідальності винних осіб. Відвідувачі не повинні своїми діями, виробленими через повну або часткову втрату майна, порушувати нормальний перебіг Заходу, створювати будь-які складності / перешкоди / незручності для присутніх на Заході осіб, зокрема для розв’язання питань, пов’язаних із втраченим майном.
5.5. Сторони будуть докладати всіх зусиль для досягнення згоди щодо спірних питань через переговори. У разі неможливості досягнення згоди на переговорах, суперечки, які виникли, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.
5.6. З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин.
6.2. До обставин непереборної сили належать: стихійні лиха, воєнні дії, загальнодержавна криза, страйки в області або регіоні, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних і енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу кожної зі Сторін.
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ
7.1. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного номеру.
7.2. Виконавець не несе відповідальності й не відшкодовує збитки, які виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.
8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП  Гасенко К.В.
ЄДРПОУ: 3260012968
Юридична адреса: 02089, м.Київ, вул. Клавдіївська, буд. 40-В, кв. 57
р / р UA293052990000026001016803055 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ, Україна
МФО: 380269
Тел. + 38 (095) 340–90–34
E-mail: kgasenko@gmail.com 

Київ, вул. Симона
Петлюри 13/135, оф. 23
office@newvivo.com.ua
info@newvivo.com.ua
+38 (044) 287 07 20
+38 (095) 340 90 34
+38 (050) 644 12 95